Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Inleiding
1.1 Voor de leesbaarheid van deze algemene voorwaarden heb ik gekozen voor de ik-vorm. Waar ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Social Media Shaman bedoeld.


Definities:


Social Media Shaman — Het eenmansbedrijf Social Media Shaman als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74950363.


Diensten — Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij Social Media Shaman, zoals maar niet beperkt tot: online en offline coaching(trajecten), live bijeenkomsten (workshops), en events (spreker).


Coaching — De term ‘coaching’ zoals hier gebruikt omvat life coaching en intuïtieve coaching voor cliënten, daarbij gebruik makend van holistische en sjamanistische methoden en technieken.


Alle coachingdiensten en communicatie, e-mail of anderszins, geleverd door mijzelf, Pauline Siebers, evenals informatie op deze website (www.socialmediashaman.com) zijn bedoeld om coachees te begeleiden bij het identificeren van de gebieden in hun leven en denken die hen mogelijk belemmeren om meer welzijn te ervaren en vooruit te komen. Coaching is geen vervanging voor professionele geestelijke gezondheidszorg of medische zorg. Zoals ik het zie, is coaching bedoeld voor het moment dat grote emotionele en psychologische wonden al aan het genezen of reeds genezen zijn.


Producten — Alle producten die kunnen worden afgenomen bij Social Media Shaman, zoals maar niet beperkt tot: e-books, meditaties (audio) en Digitale Talismans.


Contactgegevens:


Adres: Zeeweg 19 te Bergen aan Zee


Website: www.socialmediashaman.com


E-mail: pauline@socialmediashaman.com


KvK nummer: 74950363


BTW nummer: NL002328218B51

 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met mij — zowel met coachees als met overige opdrachtgevers. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘coachee’ wordt ook de deelnemer aan een programma of dienst bedoeld.


2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging(en) van aanbiedingen en overeenkomsten met mij.


2.3 Indien ik niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlang, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ik in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 


Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van mij zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld en daarbij tevens een termijn voor aanvaarding is vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.


3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, maar exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst & coachcontract

4.1 Een overeenkomst tussen mij en een opdrachtgever anders dan een coachee komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat ik deze schriftelijk heb geaccepteerd, dan wel op het moment dat ik feitelijk een begin van uitvoering heb gemaakt.


4.2 Naar aanleiding van het intakegesprek of (de online) aanmelding ontvangt de coachee of deelnemer een bevestiging per e-mail. De bevestiging bevat de afspraken met betrekking tot deelname aan het traject.

 

 

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan mij zijn verstrekt, heb ik het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de coachee / opdrachtgever in rekening te brengen.


5.2 De coachee zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten. De coachee neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die ik en de coachee gezamenlijk doorbrengen als daarna. Verder zal de coachee naar de sessies komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die in het coachcontract en tijdens de sessies worden gemaakt.


5.3 De met mij gesloten overeenkomst leidt voor mij tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.


5.4 Mijn inspanningsverplichting houdt in dat ik al mijn professionaliteit inzet om de coachee zo goed mogelijk te coachen. Ik heb echter geen resultaatverplichting, wat betekent dat de coachee zelf verantwoordelijk is voor het resultaat.


5.5 Ik verricht mijn diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door mij ingeschakelde derden. Ik ben, behoudens in het geval vanuit mijn kant sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van mijn overeenkomst met de opdrachtgever / coachee willen beperken, ga ik er vanuit — en bevestig ik zo nodig bij deze — dat alle overeenkomsten tussen die opdrachtgever / coachee en mij de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de voorgenoemde te aanvaarden.Artikel 6: Afmelding & annulering

6.1 Ingeval de opdrachtgever dan wel de cliënt, na aanvang van het coachtraject of training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar mijn idee, anders rechtvaardigen.


6.2 Ik heb het recht om zonder opgave van reden een coachsessie, coachtraject, workshop of training te annuleren of deelname van een opdrachtgever of cliënt te weigeren, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan mij betaalde bedrag.


6.3 Een individuele coachsessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Afmelden of verplaatsen kan zowel telefonisch als via e-mail. Afmeldingen na 24 uur voor aanvang, worden in rekening gebracht of (indien de betaling reeds is gedaan) geteld als een sessie dat heeft plaatsgevonden.

 

 

Artikel 7: Prijzen en betalingsvoorwaarden

7.1 De prijzen van mijn coaching trajecten en producten staan op de website (www.socialmediashaman.com). Prijzen van workshops en andere diensten zijn bij mij opvraagbaar. Ik kan door tussentijdse veranderingen van kosten mijn tarief aanpassen. Overeengekomen tarieven zoals vermeld in een overeenkomst blijven gehandhaafd zolang de overeenkomst duurt, tenzij de overeenkomst langer dan een jaar is.


7.2 In het geval van individuele coaching dient de betaling voorafgaand aan de sessie te geschieden.


7.2 Betaling dient in alle gevallen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen naar factuurdatum, onder vermelding van het factuurnummer. De betaling dient te worden gedaan op het rekeningnummer wat vermeld staat op de factuur, ten behoeve van Social Media Shaman.


7.3 In geval van een te late betaling, wordt de wettelijke rente in rekening gebracht over de periode vanaf 14 dagen na de factuurdatum tot aan de betaaldatum. Deze rente wordt halfjaarlijks vastgesteld in het kader van de Wet op de betalingsachterstanden bij handelstransacties.


7.4 In geval van betalingsverzuim door de coachee kan ik de werkzaamheden met onmiddellijke ingang staken of opschorten.
7.5 Indien de betaling niet gedaan is na een betalingsherinnering, zal een incassoprocedure worden gestart, waarvan de kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever / coachee.

 


Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1Ik ben niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door de opdrachtgever / coachee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.


8.2 Ik ben niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door of in verband met door mij verrichte diensten of gecreëerde producten, tenzij de opdrachtgever / coachee aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van mijn kant.


8.3 Ik ben niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim om tot tijdige betaling van mijn facturen over te gaan.


8.4 Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de opdrachtgever / coachee lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever / coachee blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.


8.5 Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.


8.6 Iedere aansprakelijkheid van mij voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.


8.6a In afwijking van hetgeen in artikel 8.6 is bepaald, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.


8.7 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop opdrachtgever / coachee bekend werd, of redelijkerwijs bekend kon zijn, met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van mij voor die schade.


8.8 In geval van een toerekenbare tekortkoming, dient opdrachtgever / coachee mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.Artikel 9: Geheimhouding en persoonsgegevens

9.1De opdrachtgever / coachee en ik zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van onze overeenkomst van elkaar hebben verkregen, tenzij dit in overleg anders wordt vastgesteld.


9.2 Indien ik op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden ben vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en ik mij ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, ben ik niet gehouden tot schadetarief of schadeloosstelling en is de opdrachtgever / coachee niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.


9.3 Ik neem de privacy van mijn opdrachtgevers en coachees serieus en ik gebruik persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn Privacybeleid.

 


Artikel 10: Klachten

10.1 Mocht opdrachtgever / coachee ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan dient deze dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een e-mail te sturen. Ik ontvang dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.


10.2 Klachten dienen binnen 14 dagen na de constatering ervan aan mij gemeld te worden. Indien de klacht later gemeld wordt, dan heeft de opdrachtgever / coachee geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.


10.3 Ook als opdrachtgever / coachee een klacht stuurt, blijft de verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

 

Artikel 11: Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.


11.2 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgevers / coachees en mij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

Artikel 12: Slotbepalingen

12.1 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen de opdrachtgever / coachee en ik in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


12.2 Deze voorwaarden blijven van kracht indien de opdrachtnemer (Social Media Shaman) van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.